Del- og Slutmål

Hundborg Friskole del- og slutmål

Det Humanistiske område

Fortælling

Formål for faget fortælling

Formålet med undervisningen i fortælling er, at eleverne opnår indsigt i bøgernes og fortællingens univers. Gennem fortælling, oplæsning og samtale møder eleverne de

fortællinger og de forskellige genrer indenfor litteraturen, der har betydning for os som mennesker i et sprogligt, kulturelt og historisk fællesskab. Fortællingen kan desuden

tage udgangspunkt i oplevelser eller i fantasien. Fortællingen betragtes som et oplevelses- og dannelsesfag, der giver eleverne kendskab til det historisk-poetiske, til

litteraturens og myternes livstydende budskaber; den del af menneskelivet, der ikke kan måles og vejes. Det er ligeledes et vigtigt formål, at eleverne oplever det

forpligtende samvær, der knytter sig til det at lytte og at være fælles om fortællingen. Når man hører noget sammen -kommer man til at høre sammen.

Grundtvig udtrykker, at man som voksen aldrig når længere end man får lov til at drømme som barn. Fortælling er med andre ord næring til et spirende livsmod.

Fortælling indgår som en fast del af den daglige morgensamling.

Slutmål – efter 8. klassetrin

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at lytte til fortællinger og oplæsninger med opmærksomhed.

at turde fortælle om egne oplevelser i større forsamlinger.

at indleve sig i fortællingens univers.

at genkende forskellige genrer indenfor litteraturen.

at genkende forskellige forfattere.

at have omfattende kendskab til verdenslitteraturens store eviggyldige fortællinger

at finde glæden ved at fordybe sig i fortællingens og litteraturens verden.

at lære poesiens – hjertets – sprog

at føle en forbindelse mellem sig selv og fortællingens og fantasiens verden

at forstå at alle mennesker til alle tider er underlagt samme grundvilkår, såsom glæde og sorg – liv og død.

Fortælling bruges også som udtryksform i forbindelse med undervisningen i andre fag.

Morgensang

Formål for morgensang

Formålet med morgensang er at styrke fællesskabet blandt elever og ansatte samt give eleverne kendskab til den mangfoldighed af sange og salmer, der findes og

stadigvæk udgives med henblik på videreførelse af vores kulturelle og historiske sangtradition.

Morgensang er en fast del af den daglige morgensamling, hvor vi synger 4-5 sange.

Som led Hundborg Friskoles Grundtvig-Koldske tradition er det ligeledes naturligt, at eleverne skal lytte til Fadervor. Ud over den vigtige opgave at give eleverne

mulighed for at tilegne sig en bøn, der udtrykker taknemlighed over dagen og livet, skabes der samtidig rum og stilhed til eftertanke.

Ved valg af sange og salmer skal eleverne præsenteres for et meget bredt udsnit af diverse udgivelser. Således at vores årstider, højtider og historie bliver belyst ved brug af vidt forskellige tekster og melodier.

Desuden er det af stor betydning, at valget af børne- og ungdomssange også tilgodeser elevernes ønsker og behov, således at de bevarer glæden ved den fælles morgensang.

Lige som i skolens øvrige fag forventer vi helt naturligt en aktiv deltagelse og medleven i forbindelse med morgensang.

I samværet omkring sangen og når der lyttes til Fadervor, har eleverne sammen med lærerne og de øvrige ansatte et fælles ansvar for, at morgensang bliver en rar og positiv

oplevelse for alle.

Forældre er altid velkomne til at deltage i morgensang, hvilket mange – glædeligt – benytter sig af.

Slutmål – efter 8. klassetrin

Målet er, at morgensangen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at forstå betydningen af et udviklet og nært kendskab til skolens sangtradition.

at få stor viden om mange forskellige danske og udenlandske sange.

at udtrykke sig naturligt i tale og sang i større forsamlinger

at videreudvikle en aktiv deltagelse i et samfund med en stærk tradition for fællesskaber og foreninger, hvori den folkelige fællessang indgår som en helt naturlig del.

at lære, at sange tit ’tager over’ der, hvor vores ord forstummer, at de kan beskrive nogle almenmenneskelige vilkår.

Dansk

Formål for faget dansk

Formålet med danskundervisningen er at oplive, udvikle og fremme elevens forståelse for sproget, som det middel, der knytter os sammen i forskellige personlige,

kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber.

Undervisningen skal give eleverne lyst, fantasi og engagement, så de får glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Den skal give dem mod og evne til at formulere sig om deres

liv, drømme, oplevelser, meninger, fiktive historier, fakta og fortællinger med mere.

Gennem kendskabet til mange forskellige genrer lærer eleverne, hvor mangfoldigt og omfattende menneskelivet og verden er. Disse erfaringer skal blandt andet styrke

elevernes forståelse af sig selv som en del af en dansk og international sammenhæng.

Delmål – efter 2. klassetrin

På Hundborg Friskole begyndes der med danskindlæring i børnehaveklassen som legende aktiviteter. Der lægges dog størst vægt på det sociale i klassen, da eleverne skal

lære at gå i skole og at fungere i et fællesskab. De skal lære at samarbejde både i og uden for klassen, samt at bruge samtalen til konfliktløsning.

Målet er, at den mundtlige undervisning skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at lære af hinanden og at respektere hinandens forskelligheder ved at lytte aktivt til det, de fortæller.

at fortælle om egne oplevelser eller øvrige ting, de er optaget af.

at fortælle ud fra egne tegnede og skrevne historier.

at fortælle rim eller remser.

at genfortælle læste tekster.

at kommentere egne og andres tekster eller fortællinger.

at eksperimentere med stemme og kropssprog gennem leg og drama

Når eleverne har fået kendskab til bogstavernes form og lyde og kan kombinere dem, begynder læsningen. Dette foregår i tæt samarbejde med forældrene.

Målet er, at læseundervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at læse tekster, der er alderssvarende.

at læse og forstå en tekst og genfortælle handlingen i den.

at udtrykke deres forståelse af teksten.

at fremme lysten til at læse, og at styrke glæden ved at læse

Målet er, at den skriftlige undervisning skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at skrive pæne håndskrevne historier med store og små bogstaver.

at skrive historier på ipad.

at opleve glæde ved egne skrevne produktioner.

at tegne og skrive beskeder.

at opleve glæden ved børneskrivning/børnestavning

at skrive tekster om egne oplevelser ud fra billeder eller læste tekster.

at skrive kronologisk.

at lære, der er forskel på det talte sprog og skriftsproget.

at lære, der er forskellige ordklasser.

at fremme børnenes skrivelyst

Delmål – efter 4. klassetrin

Målet er, at den mundtlige undervisning skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at indgå respektfuldt i forhold til hinandens forskelligheder.

at samtale, lytte aktivt og løse konflikter ved hjælp af samtalen.

at udtrykke sig mundtligt om følelser, fantasi og f.eks. emner, de har en viden om.

at være kritiske i forhold til sprog og sprogbrug og kende brugen af sproglige virkemidler.

at samtale om tekster og andre udtryksformer og drage paralleller til egne erfaringer og oplevelser.

Målet er, at læseundervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at læse sikkert og med god forståelse.

at læse egne og andres tekster op.

at læse skøn- og faglitteratur, der er skrevet for aldersgruppen.

at læse forskellige genrer, herunder f.eks. eventyr, digte og historiske fortællinger.

at genfortælle læste tekster.

at dramatisere læste og fortalte historier.

Målet er, at den skriftlige undervisning skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at skrive sammenbundet, letlæselig grundskrift.

at skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser.

at kunne udtrykke sig gennem det skrevne og opleve glæden ved, at andre læser ens tekst.

at bruge ipad som skriveredskab og som kommunikationsmiddel.

at følge lydregler i egen stavning samt bruge substantiver, verber og adjektiver i korrekt

bøjningsform i egne tekster.

at bruge ordbøger som hjælp til stavning.

at kunne indhente oplysninger og viden selvstændigt.

Slutmål – efter 8. klassetrin.

Målet er, at den mundtlige undervisning skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at kunne bruge varieret, korrekt og nuanceret tale i forbindelse med mundtlige fremlæggelser, samtaler og diskussioner.

at fortsætte udviklingen af eget ordforråd.

at kunne lytte, spørge ind og give respons til andre.

at blive opmærksom på sprogets mange facetter og udtryksmåder f. eks. i forbindelse med slang og ordsprog.

at turde stå ved egne meninger og have respekt for andres.

at turde bruge drama som en udtryksform.

Målet er, at læseundervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at udvikle skriveprocessen ved skriftlig fremstilling af frie og bundne opgaver. Eksempelvis essays, fiktive og ikke fiktive historier, digte, artikler m.m.

at læse, forstå og fordybe sig i forskellige former for litteratur – nyt som ældre og af forskellig sværhedsgrad. Herunder også brug af faglitteratur, ordbøger og opslagsværker.

at udvikle læsehastigheden.

at udvikle lysten til at læse som en berigende del af livet.

Målet er, at den skriftlige undervisning skal led frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at skrive forskellige genrer i et klart og forståeligt sprog og med korrekt tegnsætning.

at opnå sikkerhed i forbindelse med grammatik og tegnsætning.

at kunne bruge computeren som et hjælpemiddel i forbindelse med skriveprocessen.

at nå hen i mod en personlig, sikker og læsbar håndskrift.

Overordnet er målet med undervisningen i dansk følgende:

at eleverne udvikler sig til hele mennesker, der positivt forstår at udnytte de egenskaber og den faglige formåen, som den enkelte indeholder.

at eleverne er parate til at forlade skolen med mod på at deltage aktivt og konstruktivt i det omliggende samfund med forståelse for egne og andres ressourcer og med lyst

og nysgerrighed til fortsat at dygtiggøre sig.

 

Engelsk

Formål for faget engelsk

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt sprogtilegnelse.

Undervisningen skal tilrettelægges, så den fremmer elevernes samarbejde, aktive medvirken og lysten til at beskæftige sig med sproget.

Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

Vi tilstræber, at eleverne får benyttet deres engelske færdigheder i mødet med personer, der taler engelsk, i form af gæstebesøg på skolen og udenlandsrejser.

Delmål – efter 4. klassetrin.

På Hundborg Friskole begynder den egentlige engelskundervisning i 1. klasse. Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og

færdigheder, der sætter dem i stand til:

at genkende og imitere sprogets små ord og melodi gennem sproglege, rim og remser, sang og fortælling.

at lytte, forstå og svare på enkle spørgsmål med udgangspunkt i sig selv og den nære omverden.

at opnå et ordforråd, der giver dem mulighed for at forstå og tale med om dagligdags situationer og emner.

at turde udtrykke sig mundtligt ved hjælp af drama.

at få kendskab til sproget gennem TV, film, Internet og bøger af passende sværhedsgrad.

at få kendskab til enkel (simpel) grammatik og at kunne udtrykke sig skriftligt gennem enkle ord, udtryk og sætninger.

at læse korte, sprogligt helt enkle tekster om dagligdags emner.

Slutmål – efter 8. klassetrin.

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen og at forstå hovedindholdet i lyd- og billedmedier, der omhandler fakta og fiktion.

at kunne udtrykke sig mundtligt og deltage aktivt i samtaler og debatter, hvor erfaringer, følelser, holdninger og viden udtrykkes.

at anvende omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt.

at kunne præsentere et forberedt emne ved hjælp af praktisk- musiske udtryksformer, hvor computeren kan benyttes til bl.a. informationssøgning.

at kunne udtrykke oplevelser, følelser og viden i skriftlig form.

at kunne stave hyppigt forekommende ord samt at anvende ordbøger og grammatiske oversigter.

at udbygge kendskabet til den grundlæggende grammatik, herunder sætningsopbygning og analyse.

at kunne læse, referere og forholde sig til hovedindholdet af skrevne tekster inden for forskellige genrer.

at opnå kendskab til kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande gennem skønlitterære tekster og fagtekster samt gennem det personlige møde med personer fra

andre kulturer.

at anvende engelsk som internationalt kommunikationsmiddel.

Tysk

Formål for faget tysk

Formålet med tyskundervisningen er, at eleverne tilegner sig færdigheder, således at de kan forstå det talte og skrevne sprog og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt på

tysk.

Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i Tyskland og de nærliggende tysktalende lande.

På Hundborg Friskole begynder tyskundervisningen i 5. klasse, da de kommende skoleår giver eleverne rigelige nye udfordringer. For, at eleverne får

interesse for og størst udbytte af undervisningen, er det vigtigt, at forældre såvel som lærere viser interesse og glæde ved sproget.

Delmål – efter 7. klassetrin.

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at lytte og forstå ord, sætninger og udtryk i forbindelse med nære genkendelige emner.

at læse korte, sprogligt helt enkle tekster om nære genkendelige emner.

at gætte kvalificeret i forbindelse med lytning og læsning om nære genkendelige emner.

at svare på meget enkle spørgsmål.

at turde udtrykke sig mundtligt ved hjælp af fx små dialoger.

at få kendskab til sproget gennem lyd, billeder og tekst i passende sværhedsgrad.

at præsentere sig selv og hilse på andre og fortælle om deres interesser.

at udtrykke sig i forbindelse med restaurantbesøg.

at udtrykke sig i forbindelse med det at spørge om vej.

at kende forskelle mellem Tyskland og Danmark.

at genkende og imitere sprogets melodi gennem sproglege, rim og remser, sange.

at få kendskab til enkel grammatik fx udsagnsord og navneord

Slutmål – efter 8. klassetrin.

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at forstå talt tysk om kendte emner fra dagligdagen.

at forstå hovedindholdet i lyd- og billedmedier, der omhandler kendte emner fra dagligdagen.

at turde udtrykke sig på tysk om kendte emner, med særlig vægt på spørge- og svar-teknikker.

at genfortælle hovedindholdet i en kort tekst.

at præsentere et forberedt emne fx rollespil.

at læse og forstå hovedindholdet af tekster inden for forskellige genrer fx dialoger, digte.

at anvende informationer fra enkelte teksttyper fx tv-programmer, menukort.

at udtrykke sig skriftligt i små korte opgaver relateret til kendte emner.

at udtale ord og sætninger, så de er forståelige.

at anvende ligheder mellem tysk og andre sprog.

at anvende ofte forekommende faste vendinger.

at afgøre om noget foregår nu, før eller i fremtiden.

at kende til sprogets opbygning, især ordstilling, ordklasser og verbernes former.

at stave hyppigt forekommende ord og udtryk korrekt.

at anvende ordbøger og grammatiske oversigter hensigtsmæssigt.

Historie

Formål for faget historie

Formålet med historieundervisningen er at styrke elevernes forståelse og bevidsthed for det samfund, de er en del af. Historie betragtes som et kulturbærende fag, hvor det

er hensigten at fremme elevernes identitet og forståelse for et historisk tilhørsforhold.

Gennem arbejde med historie skal eleverne udvikle evnen til at forstå samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt fremme deres indsigt i samfunds- og livsvilkår i

forskellige tidsepoker. Med baggrund i den historiske bevidsthed er det hensigten, at eleverne skal udvikle forståelse for egen kultur, egne holdninger, andre kulturer og

dermed fremme tolerance i forhold til andre samfunds historie og livsvilkår.

Som kulturbærende fag er det hensigten, at undervisningen skal give eleverne et overblik over Danmarks- og Verdenshistorien samt fordybelse i udvalgte temaer, der gør

historien nærværende og giver dem indsigt i historiske begivenheder, der har haft stor betydning for samfundsudviklingen.

På Hundborg Friskole spiller morgenfortælling, storyline/emneforløb en central rolle, ikke mindst i forhold til historiefaget. Der undervises derigennem i historie fra bh. klasse til 8.

klasse gennem morgenfortælling og storyline/emneforløb – i nogle forløb arbejder storeklasse selv, i andre forløb er store og små sammen i grupper/familier.

Desuden har yngste halvdel og ældste halvdel hver sin ugentlige skemalagte historie-time.

Slutmål – efter 8. klasse

Historieundervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber, færdigheder og forståelse for følgende historiske tidsepoker.

Stenalderen – jægere og samlere

Bondestenalder

Bronzealder

Udblik i Verden (fx Romerriget, Egypten og Grækenland)

Jernalder

Vikingetiden

Den danske kongerække

Middelalder

Renæssance

Oplysningstiden

De slesvigske krige, og deres virkning for Danmarks selvforståelse

På vej til folkestyre – stænderforsamlinger, Grundloven i 1849

Den danske oplysningsforståelse ved bl.a. Grundtvig og Kold

Den industrielle udvikling

  1. Verdenskrig og dens følger. Mellemkrigstiden
  2. Verdenskrig og dens følger for det internationale samfund

Den kolde krig, ”Jerntæppet” og oprettelsen af EF

De kommunistiske landes – østblokkens – opløsning og konsekvenserne af dette

En ny selvforståelse af det danske samfund set i relation til det multietniske samfund

Udblik til verden (ex. nazisme, kommunisme, diktaturstaterne, 2. verdenskrig, Koreakrigen, Vietnamkrigen, Berlinmurens fald )

Religion

Formål for faget religion

Formålet med religionsundervisningen er at styrke elevernes forståelse og bevidsthed om de religiøse livsanskuelser, der er centrale i vores kultur. Faget religion betragtes

som et kulturbærende fag, der har grundlæggende betydning for vores livsanskuelse og vores kultur- og samfundsopfattelse.

Gennem religionsundervisningen skal eleverne tilegne sig indsigt i betydningen af den religiøse dimension i etiske og moralske spørgsmål set i relation til samspillet med

andre mennesker og egen identitetsforståelse. Der undervises i religion fra bh. klasse til 8. klasse. Primært gennem fortælling og storyline/emneforløb.

Hundborg friskole er Grundtvig-Koldsk. Som led i morgensamlingen beder vi dagligt Fadervor. Vi holder som en fast tradition juleafslutning i den lokale kirke.

Langt størstedelen af stoffet nævnt i slutmålet nedenfor formidles i den daglige morgensamling i kraft af fortælling. Dette er en hjørnesten i den Grundtvig-Koldske

skoletradition, og har siden 1895 været en vital del af skoledagen.

Slutmål – efter 8. klasse

Religionsundervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber, færdigheder og forståelse for følgende:

Den nordiske mytologi

Den græske mytologi

Det gamle testamente

Det nye Testamente

Gennemgang og samtale om indholdet af salmer, der relaterer til Det gamle Testamente og de kristne højtider

Kirkehistorie, herunder kirkebygninger, kirkekunst, kalkmalerier

Religiøse symboler – deres betydning og tolkning

De religiøse højtider og baggrunden for disse

Dåb, konfirmation, bryllup og begravelse

Skabelsesberetninger fra naturreligioner

De store Verdensreligioner

Evolutionsteorien og religiøse skabelsesberetninger fra forskellige kulturområder

Samfundsfag

Formålet for samfundsfag

Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne får kendskab til og forståelse for sociale relationer i hverdags- og samfundslivet med udgangspunkt i

begreberne spilleregler, rettigheder og pligter for den enkelte og i fællesskabet.

Undervisningen skal medvirke til at udvikle elevernes ansvarlighed til løsning af samfundets fælles opgaver, og der lægges vægt på engagement og medleven i et

demokratisk samfund og de demokratiske processer, de er en del af.

Undervisningen skal fremme elevernes samfundsbevidsthed og evne til at iagttage, analysere og vurdere lokale, nationale og internationale samfundsforhold og konflikter.

Det tilstræbes, at eleverne udvikler evner til kritisk stillingtagen til politiske og samfundsmæssige problemstillinger samt forståelse for mangfoldighed og

mindretalsrettigheder.

Slutmål efter 8. klasse

Der undervises i samfundsfag i forbindelse med storyline/emneforløb, samt morgenfortælling. Derudover diskuteres der løbende i ældste gruppe, når der sker noget

samfundsrelevant, ex kommunalvalg, folketingsvalg, præsidentvalg, 1. maj, grundlovsdag osv.

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber, færdigheder og indsigt i flg. områder:

Demokratiske spilleregler i hjem, skole, foreningsliv, græsrodsbevægelser, kommune, region, folketing og EU.

Det danske demokratis opbygning.

Det danske folkestyre.

Partiernes profiler og holdninger.

Velfærdssamfundet.

Danmarks internationale relationer i forhold til Norden, EU og Nato.

De unge som forbrugere.

Klima- og miljøproblemer

Det naturfaglige område

Matematik

Formål for faget matematik

Formålet med matematikundervisningen er, at eleverne udvikler deres forståelse af det matematiske sprog, og at de gennem matematikken som et oplevelsesfag udvikler en

grundlæggende forståelse for de matematiske begreber indenfor tal, algebra, geometri, kombinatorik, sandsynlighedsregning og statistik.

Undervisningen bygger på et virkelighedsnært grundlag, således at eleverne ser matematikken i anvendelse og udvikler en naturlig nysgerrighed og interesse for faget.

Eleverne skal i takt med deres udvikling og modenhed tilegne sig det matematiske sprog, således at de bliver i stand til at finde frem til en eller flere løsninger på et givent

matematisk problem og udtrykke sig klart, præcist og kritisk om processen.

Materialer:

På 5-8. klassetrin undervises pt. med udgangspunkt i online-systemet ”Matematikfessor”

  1. – 4. klassetrin benytter primært ”ReMa”-serien, suppleret med forskellige praktiske

aktiviteter, computerspil/ipad-programmer og lege. Lommeregner benyttes, hvor det er relevant.

Delmål – efter 2. klassetrin.

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at relatere matematikken til deres hverdag.

at løse enkle additioner/subtraktioner f.eks. ved hjælp af centicubes.

at skelne mellem mængders indbyrdes størrelsesforhold.

at forstå tierovergang og begyndende multiplikation.

at genkende og udføre konkrete opgaver inden for begreberne: længde, areal, vægt og penge.

at genkende og tegne enkle geometriske figurer og mønstre.

Delmål – efter 5. klassetrin.

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at arbejde med let overskuelige problemstillinger på et virkelighedsnært grundlag og selv finde den rette løsningsmetode.

at arbejde sikkert med de 4 regningsarter

at forstå sammenhængen mellem brøker, procenter og decimaltal.

at anvende metersystemet sikkert samt håndtere areal- og rumfangsbegrebet.

at tolke og anvende enkle diagrammer, grafer og statistikker.

at løse enkle ligninger.

at danne sig et overblik over de rationelle tal samt have kendskab til de negative tal.

at anvende matematiske tegneredskaber og herigennem danne sig større viden om geometriske figurer.

Slutmål – efter 8. klassetrin.

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at forstå matematikken som beskrivelsesmiddel og herigennem forstå dens betydning for andre naturfag.

at få en begyndende indsigt i matematikkens abstrakte begreber med henblik på forståelsen af variabler, symboler og bogstavudtryk.

at forstå enkle bevisførelser skridt for skridt.

at tolke en problemstilling, finde brugbare løsningsmodeller, nå frem til et resultat og vurdere rigtigheden heraf, samt sprogligt argumentere for fremgangsmåden.

at løse ligninger og uligheder af 1. grad, grafisk såvel som algebraisk.

at tegne lineære og omvendt proportionale funktioner i koordinatsystemet.

at udføre geometriske konstruktioner så som forskellige figurer, ligedannethed, symmetri og parallelforskydning.

at anvende formler for omkreds, areal og rumfang, herunder massefylde.

at forstå tallenes organisering i grupper indenfor det reelle tallegeme.

Natur og Teknik

Formålet for faget natur og teknik

Formålet med natur og teknikundervisningen er, at eleverne skal opleve, iagttage og eksperimentere med naturfaglige emner for at nysgerrighed og engagement for naturen

og miljøet skabes.

Eleverne skal få lyst til at stille spørgsmål og opleve glæden ved at samarbejde, når de skal lave fælles undersøgelser. Men også lære om sig selv, samspillet mellem

menneske og natur og derigennem opnå en ansvarlighed over for miljøet.

På Hundborg Friskole undervises der i Natur og teknik af en biologisk, en geografisk og en teknisk del. Natur og teknik er sammenlæst i tre de tre klassetrin 0-6. klassetrin (1-2, 3-4 + 5-6. kl)

Delmål efter 2. klassetrin

Fra Hundborg Friskole er der gode muligheder for at komme til vores lokale skov – Dybdalsgave – med vores elever. Vesterhavet ligger 20 min. i bus og skolen er

omsluttet af marker. Når der arbejdes med nogle emner der foregår i disse områder, vil vi gerne give eleverne glæden ved at undersøge og eksperimentere i naturen på

forskellige måder og lære dem at passe på naturen.

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at få kendskab til kroppens fysiske funktioner.

at forholde sig til sund kost og god levevis.

at kende menneskets sanser.

at kende de fire årstider.

at få kendskab til forskellige vejrforhold.

at få kendskab til lokalområdets plante og dyreliv.

at beskrive enkelte planter og dyr.

at lære om affald.

at lære om de forskellige naturressourcer fx vand og luft.

at kende særlige naturområder over hele verden, hvor forskellige dyr lever.

at kende til de 4 verdenshjørner.

at lære om andre mennesker i andre lande.

at beskrive lokalområdet

at kende til Danmark, med Jylland, Sjælland, øerne osv.

at bygge modeller.

at ordne efter kriterier.

at afprøve egne tekniske forsøg, forklare forløbet, resultatet og om erfaringer.

at plante og passe egne planter.

at tage hensyn til naturen.

Slutmål efter 6. klassetrin

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at beskrive planter og dyrs forskellige levevilkår.

at lære om fødekæder og økosystemer.

at kende til kroppens udvikling, sundhed, kost og motion.

at få kendskab til menneskets organsystem og kredsløb.

at vide hvor Danmark ligger i forhold til Verden.

at lære de nordiske lande at kende.

at kende til Danmarks undergrund, terræn osv.

at vide at jorden er en del af solsystemet.

at sammenligne egne observationer med vejrudsigt.

at fortælle om naturfænomener i de forskellige årstider.

at lære om naturkatastrofers indvirkning på naturen.

at diskutere forskelle på det levende og ikke-levende.

at forholde sig til naturfaglige forhold og til mediernes fremstilling af disse.

at sammenligne forskellige menneskers levevilkår på jorden.

at sammenligne danske geografiske forhold med andre lande eller verdensdele.

at kende hovedtræk af jordens og livets udvikling.

Geografi

Formål for faget geografi

Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og indsigt i samspillet mellem natur, kultur og mennesket i Danmark og i andre lande.

Eleverne får en forståelse af jordens dannelse og de geologiske aspekter i klodens udseende og naturfænomener.

Endvidere er formålet et rimeligt kendskab til meningsfulde geografiske navne som holdepunkter for elevernes globale overblik.

Det tilstræbes, at eleverne udvikler interessen for selv at udbygge deres viden om omverdenen.

Eleverne udvikler forståelse af fremmede kulturer og får mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende

udnyttelsen af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden. Konsekvenserne af denne udnyttelse diskuteres med såvel en etisk som en praktisk indgangsvinkel.

Geografi som fag indgår løbende i de storylines/emneforløb man er omkring gennem sin skoletid.

  1. + 8. klasse har geografi særskilt.

Slutmål – efter 8. klassetrin

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at kende verdensdele, lande, byer m.m. på kort og globus, herunder væsentlige danske lokaliteter og deres placering .

at kende til fremmede kulturers levevis og værdier og normer i eget samfund.

at finde relevante geografiske oplysninger gennem elektroniske medier.

at beskrive jordens inddeling i klimazoner og plantebælter.

at beskrive det globale vandkredsløb.

at placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem på verdenskortet.

at kende til naturlige klimasvingninger og samfundenes påvirkning af jordens klima .

at kende konsekvenser af samfundenes forbrugsmønstre for natur og miljø.

at give eksempler på is, vands og vinds erosions-, transport- og aflejringsformer og deres betydning for landskabers udformning.

at give eksempler på sammenhænge mellem bjergkædedannelse, vulkanisme og jordskælv.

at kende til grundvandsdannelse og dens betydning for forekomsten af rent drikkevand.

at kende til befolkningens og befolkningstilvækstens globale fordeling.

at beskrive industrilokaliseringen i verden i forhold til råstoffer, transport og markeder.

at kende til fordelingen af rige og fattige regioner i verden.

at kende eksempler på konflikter, der kan skyldes grænsedragning, befolkningsminoriteter, adgang til vand og andre ressourcer.

at anvende kortet som et væsentligt arbejdsredskab til at søge viden om og svar på geografiske spørgsmål.

Biologi

Formål for faget biologi

Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og deres omgivende natur, samt et etisk og faktuelt indblik i miljø,

sundhed. Forståelsen af sammenhænge og anvendelse af praktisk biologi er vigtige fokuspunkter i biologiundervisningen.

Målsætningen for undervisningen i biologi er at inddrage eleverne i undervisningen, så der opstår en vekselvirkning mellem lærer og elever, samt eleverne imellem.

Endvidere bør elevernes egne oplevelser, undersøgelser og synspunkter være centrale drivkræfter i undervisningen, for den vej igennem at problematisere en række

biologiske og etiske spørgsmål.

Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets

samspil med naturen. Biologiundervisning tager primært udgangspunkt i storyline/emnerelateret undervisning, og er ikke kun forbeholdt de ældste, men repræsenteres

løbende gennem skoletiden. 7. 8. klasse har Biologi særskilt på skemaet.

Slutmål efter 8 klassetrin

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at kende og kunne forholde sig til begrebet etik, som et vigtigt redskab til arbejdet med en række biologiske emner.

at have kendskab til en række levende organismer og kan sætte dem i relation til deres omgivende natur.

at have opnået kendskab til en række biologiske sammenhænge, ved hjælp af forskellige forsøg og undersøgelser.

at have opnået en faktuel og praktisk viden om sundhed, som forhåbentlig kan give dem bevidsthed og ansvar over for miljøet, samfundet og livet.

at eleverne sammen har haft en række gode oplevelser i og med naturen, så der forhåbentlig er blevet vagt en interesse og glæde for naturen.

at have opnået kendskab til nogle af naturens resurser og grundstoffer og kan gennemskue deres relevans i forskellige økosystemer.

at eleverne kan give forslag til løsnings- og handlemuligheder vedrørende miljø- og sundhedsproblemer.

Fysik/kemi

Formål for faget fysik/kemi

Formål med fysik/kemiundervisningen er at styrke elevernes kendskab til den verden og det univers, vi lever i, med vægt på det naturvidenskabelige område.

Undervisningen skal give eleverne lyst til at fordybe sig, undre sig og til at undersøge forskellige fysiske og kemiske sammenhænge.

På Hundborg Friskole lejer vi os ind i et fuldt ekviperet fysiklokale på en efterskole i lokalområdet. Dette i samarbejde med en nabo-friskole.

Slutmål – efter 8. klassetrin

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at anvende og forstå fysiske og kemiske begreber fra hverdagen.

at forstå det periodiske system i grove træk, herunder opbygningen af atomer og deres partikler.

at kunne beskrive og forstå flere grundstoffer fra hverdagen. Herunder molekylers opbygning og sammensætning.

at forstå enkelte stoffers kredsløb i naturen.

at forstå syre og base begrebet.

at kunne forstå og sammensætte simple elektriske kredsløb.

at forstå hvad elektricitet er.

at forstå magnetisme.

at forstå opbygningen af kraftvarmeværker og processen fra værk til forbruger i grove træk.

at kende forskellige former for energikilder.

at forstå fænomener som lyd og lys.

at kende til solsystemets opbygning.

at tilrettelægge, undersøge og fremlægge naturvidenskabelige projekter.

Det praktisk-musiske område

 

Idræt

Formål for faget idræt

Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der

giver mulighed for kropslig og almen udvikling.

Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil

med natur, kultur og det samfund, de er en del af.

Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og

indgå i et forpligtende fællesskab.

Delmål efter 2. klassetrin

at udføre forskellige enkle former for løb, spring og kast

at kontrollere grundlæggende kropslige bevægelser

at bruge spænding og afspænding

at udføre simple balancer og krydsfunktioner

at udføre enkle handlinger med forskellige boldtyper og spille enkle boldspil med få regler

at deltage i og forstå enkle idrætslige lege

at deltage i lege og leg-lignede opvarmningsformer

at vise fortrolighed med bløde, hårde, faste og løse redskaber

at udføre grundlæggende gymnastiske færdigheder

at deltage aktivt i sanglege og gennemføre nye og gamle lege

at anvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformer

at følge enkle regler for adfærd i naturen

at samarbejde med en eller flere om en leg

at overholde enkle spilleregler

Delmål efter 4. klassetrin

at beherske flere forskellige former for løb, spring og kast

at sammensætte grundlæggende bevægelser som løb-spring, løb-kast, afsæt-landing, rulle-hop og hop-fald.

At udvise sikkerhed i balancer og krydsfunktioner

at udføre handlinger med forskellige boldtyper med såvel hænder som fødder

at deltage i regelbaseret holdidræt

at beherske enkle tekniske færdigheder i slagboldspil

at indgå i og skabe forskellige idrætslige lege og turde deltage i legens udfordringer sammen med andre

at kende opvarmningens formål og udførelse

at anvende spænding og afspænding i forbindelse med gymnastiske færdigheder

at udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter

at forstå egen rolle og eget ansvar i regelbaserede aktiviteter

at erkende egne reaktioner i forbindelse med fysisk aktivitet, som vrede, glæde, skuffelse og udmattelse

at forstå betydningen af fairplay

Slutmål efter 8. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til :

at anvende grundlæggende bevægelsesfærdigheder

at anvende teknik, taktik og regler fra såvel individuelle idrætter som holdidrætter

at afprøve og udvikle idrætslige lege og spil

at udføre enkle former for opvarmning og grundtræning, samt kende til principper for opvarmning og udstrækning

at udføre rytmiske forløb til musik og anvende dans og drama

at gennemføre forskellige aktiviteter i naturen

at udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter

at forholde sig til fysiske og psykiske reaktioner, der opstår i med-og modspil samt i konkurrencer

at drøfte betydningen af livslang, fysisk aktivitet

at forholde sig til idrættens idealer, først og fremmest fairplay og tolerance

at bidrage med ideer til fysisk aktivitet sammen med andre

at kende og afprøve forskellige former for idrætsudøvelse

at deltage i et årligt idrætsstævne med andre friskoler i området.

Musik

Formål for faget musik

Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne lærer at udtrykke sig gennem musik samt lærer at opleve musik og dens mange stilarter.

Eleverne skal ved aktiv deltagelse udvikle deres rytmesans og motorik. Desuden skal de gennem faget musik opleve sig selv som en del af et fællesskab.

Den teoretiske del af faget musik skal give eleverne en forståelse af musik som en del af vores kultur og samfundsforhold.

Faget musik deles op i 4 hovedområder: sang, bevægelse, spil og lytten/teori. Det tilstræbes, at alle hovedområder vægtes lige, ofte integreret i hinanden, så man i løbet af

en kortere periode når at komme igennem alle områder.

Delmål – efter 4. klassetrin

Den egentlige musikundervisning begynder i lilleklasse, hvor der lægges meget vægt på den grundlæggende rytmiske udvikling samt sang og sanglege.

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at kende et bredt repertoire af danske sange. Herunder salmer, årstids- ,børne- og højtidssange.

at synge enkle flerstemmige sange, herunder kanons.

at udtrykke stemninger gennem sang samt synge/rappe rim og remser eller talekor.

at bruge kroppen og bevægelsen som grundpuls og herved holde en rytme.

at opnå en tydelig periodefornemmelse.

at have kendskab til en række sanglege, bevægelseslege samt enkle danse.

at kunne deltage i sammenspil med enkle figurer og turde improvisere både rytmisk og melodisk.

at have kendskab til størstedelen af musiklokalets forskellige instrumenter og brugen af disse.

at lytte til forskellige stilarter.

at høre forskel på dur og mol og sætte det i forbindelse med stemninger samt høre forskel på tonehøjder og toners bevægelse.

Slutmål – efter 8. klassetrin

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at kende et bredt repertoire af danske sange samt sange på andre sprog, først og fremmest engelsk.

at synge flerstemmige sange.

at synge med tydelig tekst med og uden mikrofon.

at bruge kroppen som rytmeinstrument.

at have kendskab til fællesdanse fra forskellige kulturer.

at kunne iscenesætte små danse eller dramatiske forløb.

at kunne anvende relevante instrumenter til melodispil eller akkordspil.

at have kendskab til sammenspil i forskellige genrer og stilarter.

at kunne anvende musiklokalets forskellige instrumenter.

at komponere små fraser enten rytmisk eller melodisk.

at have stiftet bekendtskab med nodesystemets opbygning.

at have kendskab til de vigtigste perioder i den vestlige musikhistorie samt fremtrædende komponister og musikere.

at prøve at indspille en sang på cd i et rigtigt studie og sælge den, for at samle penge ind til.

Alle skolens elever deltager hver dag i morgensang, hvor der synges 4-5 sange.

Hvert år afholdes en forårskoncert, hvor alle børn – store som små – er på scenen og optræder med sang og musik, og derved fremviser, hvad der er blevet arbejdet med i

musikundervisningen.

I forbindelse med skolens årlige teater/musical, er et sammensat musikhold fra 3.-8. klassetrin, medvirkende i hele processen – fra skabelse til udførelse. Målsætningen er

hvert år at børnene ved egen hjælp kan gennemføre at spille de 7-8 sange, som stykket som regel indeholder. Dertil synger solister, samt hele flokken i kor.

Skolen tilstræber at få afholdt mindst to årlig skolekoncerter, en klassisk, en rytmisk, hvor et professionelt orkester/solist eller band spiller for alle eleverne.

Ligeledes er faget musik integreret i skolens emneuger enten i form af en udvidet morgensang, sammenspil, teater.

Formning (billedkunst+håndarbejde)

Formålet for faget formning

På Hundborg Friskole undervises i formning fra bh. Kl – 8 kl. Faget inkluderes bla. i storyline/emneundervisning, basarforberedelse, samt teaterproces. I hverdagen optræder

faget som en naturlig del af det tværfaglige samarbejde. Vi tilstræber, at eleverne gennem ekskursioner i nærområdet, på museer og lignende får oplevelser og inspiration

til det kreative arbejde.

Formål for faget formning opdeles i billedkunst og håndarbejde:

Formålet med billedkunst er, at eleverne gennem praktiske, eksperimenterende og skabende opgaver bliver i stand til at forstå og bruge billedsproget som et personligt

meddelelses- og udtryksmiddel.

Formålet med håndarbejde er, at eleverne udvikler håndværksmæssige færdigheder i at fremstille tekstile produkter, der har æstetisk og funktionel værdi.

Slutmål efter 8. klassetrin.

Målet med undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at tegne, male og fremstille skitser og billeder på baggrund af fortælling, fantasi, følelser, sanser og iagttagelser.

at anvende tørre og våde farver og enkle farveblandinger.

at anvende forskellige rumlige former og eksperimenter med form og farve.

at modellere og skulpturere i forskellige formgivende materialer

at anvende billeder som personligt udtryksmiddel.

at samtale om egne og andres billeder.

at anvende enkle håndværksmæssige teknikker.

at anvende teknikker til at udtrykke lys, skygge og dybde i billeder samt bruge farven som virkemiddel.

at arbejde og eksperimentere med former, komposition og farvelære.

at fremstille billeder i samarbejde med andre.

at kunne udtrykke sig gennem forskellige billedformer f.eks. maleri, grafik og skulptur.

at stifte kendskab til enkle stilarter og udtryksformer indenfor kunst, arkitektur og design.

at formgive tekstile produkter og overskue processen fra ide’ og planlægning til færdigt produkt.

at eksperimenter med tekstile materialer, farver og teknikker.

at anvende billeder, rumlige fremstillinger og tekstile produkter som personligt kommunikations- og meddelelsesmiddel.

Sløjd

Formål for faget sløjd

Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at gennemføre et arbejdsforløb fra idé over planlægning

til udførelse og evaluering. Der lægges vægt på det skabende og eksperimenterende samt legen og glæden ved fremstilling af produkter.

Endvidere lægges der vægt på, at eleverne opnår fortrolighed med og færdighed i at vælge og bruge de mest hensigtsmæssige materialer og værktøjer til deres projekter.

Slutmål efter 8. klassetrin.

På Hundborg Friskole undervises i sløjd i forbindelse med fremstilling af rekvisitter/kulisser til skolens årlige teaterprojekt, samt i forbindelse med fremstilling af træ-ting

til salgsboden ved skolens årlige basar i november. Derudover prioriteres faget i skolens emneuger/storylines, hvor der eksempelvis arbejdes med rekonstruktioner,

efterligninger og afprøvninger af redskaber og genstande fra historiske perioder og andre kulturer.

Målet med undervisningen skal lede frem mod, et eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at læse tegninger, mærke op og save emner ud

at vælge hensigtsmæssige arbejdsmetoder

at kunne vælge det bedst egnede værktøj

at kunne anvende følgende værktøjer på en håndværks- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde: Tommestok, vinkel, sav, hammer, huljern, stemmejern, brænder, kniv,

skruetrækker, mfl. samt skruemaskine og batteriboremaskine.

Med baggrund i ovennævnte tekniske færdigheder udfører eleverne individuelle sløjdprodukter med fokus på skabende og kreative processer. For eksempel:

Foderbrætter

Fantasidyr

Knager

Skibe

Knive og sværd

Træ-uroer

Spil og legetøj

Selvvalgte produkter

Hjemkundskab

Formål for faget hjemkundskab

På Hundborg Friskole undervises der som led i storyline/emneuger, samt de årlige basar-forberedelser i hjemmekundskab. Desuden laver især lilleklasse ofte mad/bager,

som led i undervisning.

Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne bliver i stand til at tage medansvar og samarbejde selvstændig. At de opnår indsigt i de værdier, der er i vor

egen og andres madkulturer.

Målsætningen for undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne tilegner sig viden om de råvarer og opskrifter, de får udleveret og kan fremstille en menu med

efterfølgende smagsoplevelse, samt opnå forståelse for vigtigheden af hygiejne og rengøring.

Ældste gruppe arrangerer og gennemfører hvert andet år en restaurant-aften for forældrene.

Slutmål efter 8. klassetrin

Målet er, at undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig viden, kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

at tilberede forskellige typer af måltider

at deltage i måltidsfællesskabet med fokus på smag og nydelse

at vurdere, hvad man spiser og hvorfor

at undersøge danske og andre kulturers mad – og måltidstraditioner

at anvende forskellige madlavningsmetoder – teknikker

at læse og bruge forskellige opskrifter

at eksperimentere med tilberedning af forskellige fødevarer

at vurdere og justere smagen i forskellige retter

at anrette og præsentere forskellige fødevarer og retter

at bruge og vedligeholde køkkenets forskellige redskaber og maskiner herunder rengøring

at lære metoder og teknikker i forbindelse med køkkenhygiejne og personlig hygiejne

at opnå bevidsthed om mikroorganismers forekomst, betydning, vækstbetingelser og spredning