Tilsyn 2017

Tilsynserklæring

Jeg har i skoleåret 2016-17 ført det eksterne tilsyn på Hundborg Friskole.

Jeg har ikke fundet grund til bemærkninger vedr. elevernes standpunkt eller det samlede undervisningstilbud i perioden.

 

Tilsynet er gennemført efter friskolelovens bestemmelser.

Jeg har besøgt skolen i januar og i april. Jeg har også deltaget i skolens juleafslutning i Hundborg Kirke.

De anvendte undervisningsmaterialer og metoder er nyere og tidssvarende.

Jeg har været i alle klasser og talt med samtlige lærere.

Jeg har deltaget i morgensang og fortælletime.

Jeg har sat mig ind i skolens planer og ført samtaler med skoleleder og lærere.

 

Undervisningen tager sigte på den enkelte elevs udvikling. Der træffes de nødvendige foranstaltninger for elever med særlige behov.

Skolens undervisning er fagligt på et særdeles tilfredsstillende niveau.

Skolens undervisning forbereder på bedste måde eleverne til at leve og virke i det danske samfund.

Undervisningen foregår på dansk, undtagen i fremmedsprog.

 

Der er en særlig stemning ikke blot mellem børn og lærere men også mellem børn indbyrdes. Det er med til at løfte elevernes udbytte. De vil gerne lære og er overordentlig positive overfor alle, de møder i deres skolegang.

Som det er tradition i de grundtvig-koldske skoler tager undervisningen udgangspunkt i fortælling og sang.

Lærernes engagement betyder meget i forhold til børnene. De ældste elever lærer at tage ansvar ikke blot for dem selv men også for de mindre.

Ud fra mit kendskab til skolen og ud fra ovennævnte, er det min vurdering, at det samlede undervisningstilbud på Hundborg Friskole står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Min vurdering er, at skolen overholder friskolelovens krav.

 

Thisted den 20. april, 2017

Peter Haandsbæk Jensen

Tilsynsførende